Szukaj:
 

Powierzchnia gminy

Gmina Wągrowiec to obszar o powierzchni - 347,75 km2        
Obejmujący 64 miejscowości, w 43 sołectwach.

 

ha

%

Ogółem powierzchnia

34775

100,0

a) użytki rolne

24084

69,3

     w tym:        grunty orne

20318

58,4

                        łąki

2210

6,4

                        pastwiska

1405

4,0

                        sady

151

0,4

b) lasy i grunty leśne

7053

20,3

c)  wody

1458

4,2

d) pozostałe tereny

2180

6,3


         
          Grunty  Gminy Wągrowiec wg grup

Lp Nazwa grupy

Pow. w ha

%

1 Grunty Skarbu Państwa          

      10 368

29,81

w tym w zarządzie PGL LP

6 506

18,71

2 Grunty Gminy

        1 277

3,67
3 Grunty Osób Fizycznych

      19 767

56,84
4 Grunty Spółdzielni

        1 565

4,50
5 Grunty Kościołów

          433

1,25
6 Grunty Powiatu

             2

0,01
7 Grunty Spółek i pozostałe

        1 363

3,92
  Razem

34 775

100,00Ludność

Gmina Wągrowiec liczy ogółem  11 722 mieszkańców.
Liczba zamieszkujących gminę kobiet wynosi 5749, mężczyzn - 5973,
na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet.

Struktura wiekowa ludności Gminy Wągrowiec przedstawia się następująco:

  • wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) - 26,9 %,
  • wiek produkcyjny (18-59 lat)  kobiety - 28,6 % i (18-64 lat) mężczyźni -32,9 %,
  • wiek poprodukcyjny (powyżej 60 lat) kobiety -7,7 % i (powyżej 65 lat) mężczyźni - 4,3 %

Przyrost naturalny w Gminie Wągrowiec  jest dodatni i wynosi 1%. Jest to wartość  wyższa niż na terenie województwa wielkopolskiego.

Saldo migracji,  jest ujemne i wynosi   -  2,3 %, wskazuje na fakt opuszczania przez ludność, wsi należących do gminy.


             Informacja o stanie bezrobocia w gminie na 30.12. 2007 roku.

                                    (Na podstawie informacji PUP w Wągrowcu)

 

Liczba bezrobotnych

Przyrost/spadek  w stosunku do ub. miesiąca


Zarejestrowanych bezrobotnych 


6251


+27

W tym:

 

 


Zarejestrowanych w ostatnim miesiącu


80


       - 30


Uprawnionych do zasiłku


141


+ 20


Nie posiadających prawa do zasiłku


510


+7


Wyłączonych z ewidencji


110

   
+ 39Stopa bezrobocia dla:

%

Przyrost/spadek w %


powiatu na koniec listopada

16,5

+ 0,4


województwa na koniec listopada

7,9

 0,0


kraju na koniec listopada

11,2

- 0,1